Συνέντευξη στη Lady Papaya

Συνέντευξη στη Lady Papaya
Συνέντευξη στη Lady Papaya - Βιγκανισμός, αντισπισισμός, καπιταλισμός, αντιναταλισμός....

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Ego-Eco

Όλα είναι όντα που κατοικούν
στη Γη, συνυπάρχοντας με το ανθρώπι-
νο είδος εντός της φύσης και κανείς δεν
έχει το δικαίωμα να θεωρεί εαυτόν κυρί-
αρχο του κόσμου.
Το «δίκαιο» που αναχωρεί από τη θέση
ότι ο άνθρωπος είναι το ανώτερο ον είναι
άδικο. Ομως και ο απλός οίκτος του δυ-
νατού προς τον αδύναμο δείχνει μια συ-
γκατάβαση άνευ αξίας - άλλο το πάθος
και άλλο η συν-πάθεια - και τα όντα που
πάσχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση
είναι τα ζώα. Εκείνο που οφείλουμε να
κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να
αναπτύξουμε μια εν-παθητική σχέση μα-
ζί τους, να αντιληφθούμε τα δεινά που
υφίστανται, να τα αγαπήσουμε όπως
«αγαπάει ο έξυπνος τον αθώο, ο δυνα-
τός τον ευάλωτο...» (Monson,
Earthlings) και να αναλάβουμε δράση
υπέρ τους. Υπέρ των όντων που επί σει-
ρά ετών ήταν αποδέκτες μιας απαράδε-
κτης, ανήθικης, απάνθρωπης συμπερι-
φοράς εκ μέρους εκείνου που υπερηφα-
νεύεται πως είναι κάτοχος της αλήθειας
και της γνώσης. Καιρός να βάλουμε ένα
τέλος στην οίηση που χαρακτηρίζει το
ανθρώπινο είδος. Ο λογοκεντρικός/ερ-
γαλειακός τρόπος ύπαρξής μας με τις
διανοητικές αναλύσεις, ας εμπλουτιστεί
με στοιχεία αναστοχασμού, όχι μόνο
ατομικού αλλά και σε σχέση με τα άλλα
όντα. Η νοσταλγία της χαμένης ενότη-
τας, η καταστροφή του συνεχούς της
ύπαρξης και η απώλεια της «φωνής» των
ζώων και της φύσης, σε συνειδητό ή
ασυνείδητο επίπεδο, ταλανίζουν και
εμάς τους ίδιους που πληρώνουμε ακρι-
βά την ύβριν που διαπράττουμε. Και όσο
πιο σύντομα το αντιληφθούμε και αλλά-
ξουμε στάση απέναντι σε όλα τα γήινα
όντα τόσο το καλύτερο για όλους.

Αννα Ληδακη,Αν.Καθηγητρια,Παντειο Πανεπιστημιο-'Με λογικη και ευαισθησια',απο το Βημα Ιδεων-6/8/2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου